กิจกรรมและนิทรรศการ

เวิร์คช็อป

CHANGE - CREATIVE BUSINESS TRANSFORMATION - ISAN ROUTE

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

นิทรรศการ

SOLAR LAND ล่า ท้า แสง สู้อนาคต

TCDC Bangkok

กิจกรรม

Design Research Day (OpenCall)

TCDC Bangkok

กิจกรรม

กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business Consultation Program)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)