ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา)  
ผู้จัดการส่วนบริการ เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (หัวหน้าสาขาขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพ/อาวุโส ประจำสาขาขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม