ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา)  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / อาวุโส (แผนและติดตามประเมินผล) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / อาวุโส (งบประมาณ) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้จัดการส่วนบริการ เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม