ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา)  
นิติกรอาวุโส TCDC กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี TCDC เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) TCDC ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการและช่วยงานบริการประจำ Material & Design Innovation Center เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ส่วนงาน miniTCDC เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม