ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ TCDC กรุงเทพ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้จัดการบริหารทรัพยากรบุคคล TCDC กรุงเทพ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ภัณฑรักษ์ TCDC กรุงเทพ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพ TCDC เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ TCDC ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม