ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา)  
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส (งานบริหารความเสี่ยง) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส (งานงบประมาณ) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พัสดุ (สำนักงานขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (หัวหน้า TCDC ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม