เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส (งานบริหารความเสี่ยง)

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ
 
1. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
2. นำนโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
3. ร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงานจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน
5. ควบคุมดูแลการติดตามประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสำนักงาน
6. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยการสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาการเงินบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 8 ปี (หากมีประสบการณ์ การจัดทำแผนและงบประมาณภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกองค์กร
4. มีทักษะในการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี