เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส (งานงบประมาณ)

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ

 

1. รับผิดชอบการจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีของสำนักงาน และวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อการชี้แจงคำขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณและคณะกรรมาธิการงบประมาณ
2. ดูแลและแนะนำการบริหารจัดการโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยจัดทำแผนการขอใช้เงินสะสม และเงินรายได้ของสำนักงาน ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินรายได้และเงินบริจาค
3. การประสานงานกับสำนักและฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำแผนการกันเงินงบประมาณผูกพันตามสัญญา และผูกพันตามแผนงานไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินรายได้และเงินบริจาค 
4. ดูแล แนะนำการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายเงินในภาพรวมของสำนักงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการดำเนินงาน
5. ดูแล แนะนำการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานผลดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
6. ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของสำนักงาน ทั้งงานที่เป็นความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่และงานมอบหมายหรือขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น เพื่อความสำเร็จร่วมกันขององค์กร
7. ดูแล แนะนำการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาการเงินบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์ในการทำงานการจัดทำงบประมาณ การบริหารแผนและเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีประสบการณ์ การจัดทำแผนและงบประมาณภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและวิเคราะห์งบประมาณ
4. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกองค์กร
5. มีทักษะในการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี