เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / อาวุโส (แผนและติดตามประเมินผล)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ
1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลนโยบายระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร  ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่สอดคล้องกับหน้าที่และเป้าหมายขององค์กร
2. จัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนการปฏิบัติงานประจำปี กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กร
3. ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดระดับองค์กร การประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับโครงการและภาพรวมขององค์กร เพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา และเสนอไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
4. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กร
5. จัดเตรียมข้อมูล วาระการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม สำหรับการประชุมระดับผู้บริหาร และการประชุมคณะกรรมการสำนักงานฯ 
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินองค์กร การจัดทำตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
3. มีความรู้ด้านการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ การวางแผน และการติดตามประเมินผล
4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และนำมาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี 
5. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
8. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้ในระดับดี 
9. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนองาน สามารถติดต่อประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้