เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน / อาวุโส (งบประมาณ)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

หน้าที่รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อจัดทำคำของบประมาณประจำปี และชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณขององค์กรต่อสำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. จัดทำเครื่องมือสำหรับบริหารโครงการและติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนงานโครงการและภาพรวมขององค์กร
4. ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการปฏิบัติงานขององค์กร 
5. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการงบประมาณ
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการติดตามประเมินผล ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
3. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำแผนและงบประมาณภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ด้านการประมวลผลเชิงวิเคราะห์นโยบายและงบประมาณ การวางแผน การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
5. มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้ในระดับดี 
7. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนองาน สามารถติดต่อประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้