เจ้าหน้าที่พัสดุ (สำนักงานขอนแก่น)

สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ

 

1. รับผิดชอบงานด้านการพัสดุ และการจัดสรรทรัพยากรของสำนักงานให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
2. ประสานงานกับส่วนงานพัสดุของสำนักบริหารกลาง ในการติดรหัสครุภัณฑ์ และการตรวจนับวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยส่วนงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง เป็นผู้คุมทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมด
3. ดูแลการบริหารจัดการสำนักงานทั้งหมด รวมทั้งงานธุรการและการจัดเก็บเอกสารประเภทต่าง ๆ
4. รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากรของสำนักงานให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
5. ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งต่อให้ส่วนงานพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารกลาง 
6. รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งอุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. บริหารงบประมาณในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

 

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์บริหารจัดการงานพัสดุไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านการพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงานเป็นอย่างดี
4. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
5. มีความละเอียด รอบคอบ และแม่นยำในการปฏิบัติงาน 
6. มีทักษะในการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์สำนักงานได้