เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส/ผู้เชี่ยวชาญ

สำนักสื่อสารและการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ


1. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม ผ่านการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญการสูง ในด้านพัฒนาธุรกิจการตลาด รวมไปถึงการดำเนินการและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้กำหนดไว้
2. ดูแลและแนะนำการจัดทำแผนการพัฒนาธุรกิจการตลาด เพื่อตั้งเป้าหมายในการจัดหารายได้ และลดการพึ่งพาเงินงบประมาณในแต่ละปี
3. ดูแลและแนะนำการจัดทำโปรแกรมและการบริหารจัดการ ในด้านการจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน ทั้งในรูปเงินสดและนอกเหนือจากรูปของเงินสด รวมทั้งการขายสื่อโฆษณา 
4. ดูแล แนะนำการติดต่อ และประสานงานกับผู้ให้เงินทุนสนับสนุน เพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
5. ดูแลและแนะนำ Corporate membership เพื่อนำเสนอให้กับกลุ่มธุรกิจและสมาคมวิชาชีพต่างๆ ได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก 
6. ดูแลและแนะนำการรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
7. ดูแลและแนะนำในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การจัดทำเอกสารโครงการ และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
8. รับผิดชอบการถ่ายทอดและส่งมอบข้อมูลด้านองค์ความรู้สร้างสรรค์ภายในสำนัก
9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3. มีความสามารถในการนำเสนองานอย่างเป็นมืออาชีพ
4. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. มีทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการสื่อสารประสานงานได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบต่องานสูง
8. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป