เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพ/อาวุโส (ขอนแก่น)

สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น

หน้าที่รับผิดชอบ


1. รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารพื้นที่ ระบบอาคาร และโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมจัดทำแผนมาตรการประหยัดพลังงานร่วมกับสำนักบริหารกลาง เพื่อให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ประหยัด และคุ้มค่า
2. การบำรุงรักษาระบบกำลังไฟฟ้าและระบบแสงสว่างของสำนักงานฯ ประสานงานต่างๆ เพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ  ให้คำแนะนำการติดตั้งไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และจัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง   
3. รับผิดชอบงานด้านระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน 
4. รับผิดชอบบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน สามารถให้บริการทั้งบุคลากรภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสมาชิกและผู้ใช้บริการ
5. รับผิดชอบทำงานตามสัญญาว่าจ้าง และสรุปการทำงานรายเดือนเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงพื้นที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
6. ควบคุม ดูแล แนะนำแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและช่างเทคนิค ร่วมกับส่วนงานพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงาน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
7. ควบคุม ดูแล แนะนำการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา
8. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรกายภาพ การบริหารระบบอาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารพื้นที่และอาคาร ไม่ต่ำกว่า 4 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้ากำลังและการบริหารระบบอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร 
4. มีวิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ และความรอบคอบในการปฏิบัติงานสูง 
5. มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
6. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7. มีทักษะงานช่าง และมีจิตสำนึกในวิชาชีพวิศวกรรม
8. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้ดี