เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพ/อาวุโส ประจำสาขาขอนแก่น

ฝ่ายอำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ การอำนวยความสะดวกบนพื้นที่บริการ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแล แนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ภายในศูนย์ฯ รวมถึงแผนการใช้ทรัพยากรสำนักงานและการจัดทำแผนมาตรการประหยัดพลังงาน
3. ควบคุม ดูแล แนะนำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท์ ระบบแสง ภาพและเสียง ฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
4. ควบคุม ดูแล แนะนำการดูแลระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ระบบภาพและเสียง ระบบโสตศึกษา  ระบบประกาศ (PA)  ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) ระบบประตูเข้าออก (Access Control)  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบน้ำประปา และโทรศัพท์ เป็นต้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอินเตอร์เน็ต
5. ควบคุม ดูแล การใช้งานอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ และอื่น ๆ สำหรับการจัดงานนิทรรศการ งานกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
6. ควบคุม ดูแลผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานจากหน่วยงานภายนอกในการเช่าพื้นที่ทำกิจกรรม หรือการจัดนิทรรศการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบการเข้าใช้พื้นที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
7. ควบคุม ดูแลความเรียบร้อยของงานแม่บ้าน รปภ. และคนสวน รวมถึงการ ตรวจสอบและพิจารณาการทำงานตามสัญญาว่าจ้าง และสรุปการทำงานรายเดือน
8. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี ขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ งานบริหารอาคาร และระบบต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ)
- มีความรู้ด้านงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานอาคาร สถานที่เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการบริหารจัดการ และมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
- มีทักษะการสื่อสารดี มีความรับผิดชอบ และรักงานบริการ
- มีทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
- มีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
- มีการทำงานเชิงรุกและมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้