เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล

ฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ


1. อำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ
2. ดูแลความเรียบร้อยและเตรียมพื้นที่ส่วนบริการต่างๆให้พร้อมสำหรับการบริการ
3. ดูแลการจัดกิจกรรมในพื้นที่บริการทำกิจกรรมสร้างความมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการ
4. ดูแลการเก็บข้อมูลการให้บริการต่างๆ
5. รับชำระค่าสมัครสมาชิก บริการต่างๆ และทำรายงานทางการเงิน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ


1. การศึกษาระดับปริญญาตรี
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ช่างพูด ช่างเจรจาและสามารถแนะนำข้อมูลบริการให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย
5. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และชอบพบปะผู้คน
6. มีความกระตือรือร้นในการให้บริการและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
7. มีความสามารถในการเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะ
8. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และสนุกกับการคิดกิจกรรมและบริการใหม่ๆ
10. มีบุคลิกภาพดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
11. สามารถทำงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และทำงานเป็นกะได้ (9.30 – 17.30 / 13.00 – 21.00 น.)