รองผู้อำนวยการสำนักงาน

สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

หน้าที่รับผิดชอบ
 
1. รับผิดชอบการบริหารงานด้านการพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล การบัญชี การเงินและต้นทุน ด้านการพัสดุ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสำนักงานให้เกิดประสิทธิผล
2. รับผิดชอบการบริหารงานด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการประเมินผลและติดตามการบริหารงานตามแผนงาน
3. ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน ในการบริหารสำนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และกำกับดูแลเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของคณะกรรมการ 
4. ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน ในการแปลงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสำเร็จของประเทศ โดยเชื่อมโยงกับภารกิจต่างๆ ของสำนักงานในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5. ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานในการมอบหมายงาน ตัดสินใจ สั่งการ และสรุปความเห็น ในกรณีที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในสำนักงาน และไม่สามารถหาข้อยุติได้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานรุดหน้าอย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิผล
6. วางแผน บริหารการใช้ทรัพยากร และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ดูแล และติดตามให้การดำเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่สำนักงานกำหนด
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร หรือดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี
3. มีความรู้และความเข้าใจในด้านการจัดทำยุทธศาสตร์องค์กร การพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเงินบัญชี การพัสดุ และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ และการประเมินผล
5. มีทักษะและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร มีศักยภาพที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
6. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน และเขียนในระดับดีมาก