ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (หัวหน้าสาขาขอนแก่น)

ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. วางแผน และกำหนดทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสำนักงาน
2. วางแผน ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
3. ควบคุม ดูแล แนะนำการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ กลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในส่วนของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดการกระจายการเข้าถึงความรู้สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ควบคุม ดูแล การสร้างเครือข่ายพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ ทุนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี อันนำไปสู่การเป็นต้นแบบของนิเวศน์สร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศพื้นที่ / เมืองสร้างสรรค์ (Creative District / Creative City)
5. ควบคุม ดูแล การบริหารจัดการโครงการและแผนงานกิจกรรมในส่วนของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจขององค์กร โดยเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. ควบคุม ดูแล การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์สถาบันการศึกษา องค์กรสมาคมต่าง ๆ ทั้งในด้านวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาโครงการ หรือบริหารแผนงาน/กิจกรรมต่าง ๆ 
7. ควบคุม ดูแล การใช้จ่ายเงินงบประมาณของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น การติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการดำเนินงานของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น รวมถึงการประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ


- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบริหารจัดการ และการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 8 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ การบริหารเครือข่าย
- มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์งาน และการนำเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา
- มีความสามารถในการบริหารการทำงานเป็นทีม กล้าตัดสินใจ มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเชิงรุกและมีความคิดสร้างสรรค์
- มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับดี