ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ
 
1. กำกับดูแลการวางแผนและการดำเนินการ ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
2. รับผิดชอบงานศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา จัดทำแผนและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา จัดทำระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 
3. รับผิดชอบการจัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาในประเทศและต่างประเทศ
4. กำกับดูแลการวางแผนพัฒนาและบริหารเครือข่ายของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างและส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาคมวิชาชีพในธุรกิจสร้างสรรค์
5. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการส่งเสริมสมาคมวิชาชีพในธุรกิจสร้างสรรค์ 
6. ผลักดันและส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบบริการ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อขยายผลการสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการสู่สาธารณะ
7. มอบหมายงานต่อเจ้าหน้าที่ภายในสำนักอย่างเหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และให้ความสำคัญกับความสำเร็จของงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสม และติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
8. ร่วมปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของสำนักงาน ทั้งงานที่เป็นความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย หรือขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล ปฏิบัติงานอื่นๆ นอกเหนือจากภาระงานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรตามความจำเป็น
9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ งานนโยบายเศรษฐกิจ หรืองานส่งเสริมนวัตกรรม
3. มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ และการวางแผนธุรกิจ 
4. มีความรู้และความเข้าใจด้านการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี  
5. มีความสามารถในการบริหารการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6. มีวิสัยทัศน์ สภาวะผู้นำ และมีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน กับภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
8. มีทักษะการฟังพูด อ่าน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก