ผู้ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายอำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลงานตรวจสอบภายในของสำนักงาน การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ขั้นตอนในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล
2. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลแผนกลยุทธ์การทำงาน กิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ด้านการตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ เพื่อให้สอดรับกับภารกิจขององค์กร และสามารถเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการนำไปใช้ประกอบการพิจารณา
3. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลรูปแบบและแนวทางการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแผนการตรวจสอบภายในและการดำเนินการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์
4. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลการสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อผู้บริหารประกอบการพิจารณาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลที่ดีของสำนักงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน 
6. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลการประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงาน
7. วางแผน กำกับ ควบคุม ดูแลการประสานงานด้านตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้
8. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาตรวจสอบภายใน สาขาการเงิน การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
-  มีประสบการณ์และความสามารถในการตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน หรือ การวางระบบควบคุมภายในภาครัฐ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงของการตรวจสอบภายใน 
- มีความสามารถในการประมวลผล การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีหลักและเทคนิคการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน บัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน และการพัสดุ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของสำนักงาน
- มีความรู้ด้านการวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในของภาครัฐและเอกชน 
- มีความรู้เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
- มีความละเอียด รอบคอบ มีความเที่ยงธรรมและเก็บรักษาความลับได้
- มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีความสามารถในการประมวลผล และการเขียนรายงาน
- มีทักษะในการประสานงาน และขอความร่วมมือจากสำนักต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี   มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งภายในองค์กร และหน่วยงานตรวจสอบ