ผู้จัดการส่วนบริการ

ฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ


1. บริหาร วางแผน และกำหนดกลยุทธ์งานบริการเพื่อให้สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากการเข้าใช้บริการ และกระตุ้นให้มีการเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
3. บริหารจัดการเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
4. พัฒนาและปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
5. วางแผนและจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านบริการรวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ


1. เพศชายหรือหญิง อายุ 35 - 45 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 - 7 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบริการ
4. มีทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการวางแผนการบริการ
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและการใช้อุปกรณ์สำนักงานประเภทต่างๆ
6. สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีรวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำมีวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. สามารถทำงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และทำงานเป็นกะได้ (9.30 - 17.30 / 13.00 - 21.00 น.)