นักจัดการความรู้/อาวุโส (งานโครงการพิเศษ)

สำนักพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ


1. บริหารจัดการโครงการพิเศษหรือโครงการนำร่อง เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน
2. ศึกษาโมเดลธุรกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับศักยภาพของการงานบริการต้นแบบ และพัฒนาองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย
3. จัดทำแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และหลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณะ
4. จัดทำและบริหารจัดการโครงการพิเศษ หรือโครงการนำร่อง ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่าย กับหน่วยงานรัฐ และเอกชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ค้นคว้าและศึกษาข้อมูลด้านนวัตกรรมจากทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงส่งเสริมการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยี อาทิ การบริการสาธารณะ นวัตกรรมบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินถึงประโยชน์และความเหมาะสมกับสภาวะธุรกิจและสังคมของประเทศ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการทดลองเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ และจัดเตรียมองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่
6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ จัดทำเอกสารโครงการ และการรายงานการประชุมเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
7. รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงานฯ
8. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบบริการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
2.  มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดี 
4. มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์ของสำนักงานฯ
6. มีความรู้และความสามารถในการนำเสนองานหรือโครงการ
7. มีทักษะการฟังพูด อ่าน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
8. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป