นักจัดการความรู้อาวุโส (สื่อสารประชาสัมพันธ์)

สำนักสื่อสารและการตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ


1. ดูแลและบริหารจัดการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร และกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ขององค์กร ผ่านการผลิตและเผยแพร่สื่อออฟไลน์และออนไลน์ 
2. ดูแล ติดต่อสื่อสาร และทำงานร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
3. ดูแลและแนะนำการบริหารจัดการการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ โดยนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
4. ดูแลและแนะนำการรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการ 
5. ดูแลและดำเนินการถ่ายทอด และส่งมอบข้อมูลด้านองค์ความรู้สร้างสรรค์ภายในสำนัก 
6. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม ผ่านการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญการสูง ในด้านบริหารสื่อดิจิทัล ในการดำเนินการและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้กำหนดไว้
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารโฆษณา การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสื่อไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านสื่อมัลติมีเดีย หรือ UX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิเคราะห์
4. มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เช่น Google Analytics หรือเครื่องมืออื่นๆ
5. มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำงานจัดทำเนื้อหาสิ่งพิมพ์ และออนไลน์ 
6. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
7. มีทักษะในการสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นอย่างดี
8. มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
9. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือด้านโซเชียลมีเดียในระดับดี