เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

ก.พ. - ก.พ. 63

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563
1-9 กุมภาพันธ์ 2563


จากรายงานของสหประชาชาติว่าด้วยแนวโน้มของประชากรโลก ประจำปี 2019 คาดการณ์ว่า ในปี 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนเป็น 9.7 พันล้านคน โดยทุกหนึ่งในหกของประชากรจะเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน 65 ปี และสัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 55  เป็นร้อยละ 68  เท่ากับว่าต้องมีจำนวนเมืองหรือพื้นที่ของเมืองเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับประชากรจำนวนกว่า 6 พันล้านคน ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางความท้าทายทั้งที่คาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้ จากหลากหลายสาเหตุ ตั้งแต่สภาพอากาศแปรปรวน วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ ตลอดจนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมสมัยใหม่ รวมถึงแรงขับเคลื่อนจากประชากรต่างถิ่นในรูปของการท่องเที่ยว และการย้ายถิ่นฐานแบบชั่วคราวและถาวร ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้เกิดแนวคิดการวางแผนและบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่ที่ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี แต่การทำให้เมืองเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องส่งเสริมเมืองให้มีคุณลักษณะ “Resilience” คือมีความทนทานและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบต่างๆ โดยภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมุมมองในการทำความเข้าใจสภาพปัญหา และวางแผนการพัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีความแตกต่าง สร้างความปลอดภัยและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การร่วมมือกันตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน สถาบัน องค์กร ให้หล่อหลอมเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองที่มีความสามารถในการอยู่รอดและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ 

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร ผ่านบททดสอบจากการเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ต่างจากเมืองอื่นๆ ของโลก  แต่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่า ความท้าทายในอนาคตจะเพิ่มความเข้มข้นถึงระดับใด และยิ่งไม่อาจทิ้งให้เป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังเพียงลำพัง ดังนั้น เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ  Bangkok Design Week 2020 (BKKDW 2020) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-9  กุมภาพันธ์ 2563 จึงอยู่ภายใต้ธีม ”Resilience: New potential for living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563  จัดขึ้นในพื้นที่แหล่งรวมนักสร้างสรรค์อย่างเช่น เจริญกรุง-ตลาดน้อย สามย่าน อารีย์-ประดิพัทธ์ และทองหล่อ-เอกมัย โดยนำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
Showcase & Exhibition 
กลุ่มผลงานจากนักสร้างสรรค์และภาคธุรกิจที่นำเสนอแนวทางของการพัฒนาคน ชุมชน ธุรกิจ และเมือง ที่ใช้กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุม
Talk & Workshop 
การบรรยายและเวิร์คช็อป โดยนักคิดนักสร้างสรรค์ที่จุดประกายความคิดในการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยการลด เลือกใช้ หรือ หมุนเวียนทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนในสังคม
Creative District  
กิจกรรมส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิตด้วยการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง 
Event & Program 
กิจกรรมที่เฉลิมฉลองให้กับความสร้างสรรค์ของชาวกรุงเทพฯ เช่น การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะ การแสดง รวมถึงการเปิดบ้าน (Open house)  
Creative Market 
ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่

เกี่ยวกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ  หรือ Bangkok Design week เทศกาลสำคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศกว่า  60 หน่วยงาน นักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วไม่น้อยกว่า 400,000 คน ในแต่ละปี 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ทั้งในแง่ของการเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกที่ขยายผลสู่ธุรกิจแวดล้อมต่างๆ เช่น การตลาด การพิมพ์ สื่อออนไลน์ แกลเลอรี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ธุรกิจของฝาก-ของที่ระลึก ลอจิสติกส์ การท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม และบริการขนส่งมวลชน ฯลฯ อีกด้วย

เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน): สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization): CEA จัดตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 โดยการยกระดับ TCDC ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ CEA คือ การสร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง โดยการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยรอบให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ CEA ยังทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตจากการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย

ติดตามความเคลื่อนไหว 
www.bangkokdesignweek.com 
facebook.com/bangkokdesignweek 
instagram.com/bangkokdesignweek 
#BKKDW2020 และ  #bangkokdesignweek 

ติดต่อสอบถาม  
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
hello.bkkdw@tcdc.or.th
โทร. (66) 2 105 7400  (วันอังคาร – อาทิตย์  | 10.30 - 21.00)
สำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนงาน
partnership.bkkdw@tcdc.or.th 
โทร. (66) 2 105 7400 #117 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)
สำหรับสื่อมวลชน
press.bkkdw@tcdc.or.th
 โทร. (66) 2 105 7400 #218, 111 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)
สำหรับผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรม
program.bkkdw@tcdc.or.th 
โทร. (66) 2 105 7400 #136, 137 (จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30)