ร่วมงานกับ TCDC

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ TCDC ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry)
และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของประเทศไทย TCDC ยินดีต้อนรับบุคลากรที่มีความสามารถ
ทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ เปิดรับฟังความคิดเห็น
และทำงานร่วมกับผู้บริหารที่เปิดให้คุณมีส่วนร่วมแสดงความสามารถในการทำงานอย่างแท้จริง